Medlemskap

Sambruket i Sösdalabygden är en ekonomisk förening. Här följer litet information om vad det är, vad det innebär att bli medlem och hur man blir medlem.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en företagsform där alla har en andel i företaget i form av en medlemsinsats och alla har en röst på föreningsstämman. Föreningen arbetar ganska likt en ideell förening. Styrelsen sköter det löpande arbetet och varje år granskar föreningsstämman det som skett under det gångna året. Föreningsstämman anger riktlinjer för hur styrelsen ska sköta föreningen. Mellan stämmorna ansvarar styrelsen för att verksamheten bedrivs på ett klokt sätt. Om styrelsen bryter mot regler eller riktlinjer och föreningen lider skada kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga.
Medlemskap och medlemsinsats

I Sambruket i Sösdalabygden ekonomisk förening har vi beslutat att en medlemsinsats är 10 000 kronor. Man ansöker om medlemskap med brev eller e-post till styrelsen. Skriv några rader om dina tankar om ditt medlemskap och ange alla dina kontaktuppgifter. När styrelsen beviljat medlemskap kan du betala din medlemsinsats. Om du inte har råd att betala hela medlemsinsatsen på en gång kan du sprida ut betalningarna på upp till fem år. Så fort den första inbetalningen kommit in räknas du dock som medlem.
Vad får man som medlem?

Medlemskapet i Södra Rörums Sambruk innebär att man har en andel i föreningen och får vara med och dela på föreningens resurser. Vi planerar att köpa in lantbruk med jord och skog. Medlemmarna kommer att kunna delta i gemensamhetsodlingar eller ha egna odlingslotter på gården .

På sikt räknar vi med att den som är intresserad, kan utveckla det hela till ett permanent boende. Vi behöver en hel del medlemmar som brukar gården. Allt arbete och alla pengar som vi investerar i gården kommer att öka dess värde. Efter varje årsmöte kommer detta ökade värde att bokföras på medlemmarnas andelar.

I framtiden hoppas vi att det ska finnas många som vi i landet. Det är viktigt att hitta en samarbetsform mellan de lokala sambruken så att det går att flytta sin andel från en plats till en annan.